Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και δημιουργικού προβληματισμού όσον αφορά τη σημασία του σχολικού κλίματος στο σύγχρονο και στο μελλοντικό σχολείο.

 • Η ανάδειξη της σημασίας του σχολικού κλίματος για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.
 • Η συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα στο σύγχρονο σχολείο, όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός, η κοινωνική απομόνωση και η περιθωριοποίηση, η έλλειψη συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, η έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Η αναζήτηση νέων προοπτικών για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων.

 • Η διερεύνηση της παιδαγωγικής, μαθησιακής και διδακτικής διάστασης του σχολικού κλίματος.
 • Οι τρόποι οργάνωσης και θεσμικής υποστήριξης του σχολικού κλίματος.
 • Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια.
 • Η ανάπτυξη πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Η διερεύνηση της παιδαγωγικής, μαθησιακής και διδακτικής διάστασης του σχολικού κλίματος.
 • Η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών βελτίωσης του σχολικού κλίματος στη σχολική τάξη και στο σχολείο.
 • Ο αναστοχασμός περί των επιμορφωτικών δυνατοτήτων υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
 • Η ανάδειξη των κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητριών/τών.
 • Η αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
 • Η παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων, όσον αφορά στο σχολικό κλίμα.
 • Η διερεύνηση της συμβολής της τέχνης, των νέων τεχνολογιών και του σχολικού χώρου στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
 • Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις νέες προοπτικές παιδαγωγικής οργάνωσης και διαχείρισης του σχολικού κλίματος.