• Όραμα και αξίες του σχολείου, ως παράγοντες διαμόρφωσης σχολικού κλίματος.
 • Η συμβολή του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου οργάνωσης του σχολείου και η συμβολή του στην ανάπτυξη του σχολικού κλίματος
 • Ο ρόλος της ηγεσίας του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αποτελεσματικού σχολικού κλίματος.
 • Οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας και η συμβολή τους στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
 • Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου», το «Συμβόλαιο Τάξης» και άλλα συναφή κείμενα, ως μέσα οργάνωσης του σχολικού κλίματος: διαδικασίες, λειτουργίες, αποτελέσματα.

 • Βασικές έννοιες και αρχές διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο: πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση.
 • Αναγνωρίζοντας την κρίση, εκπαιδεύοντας στην ορθή διαχείριση.
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.
 • Εκπαίδευση των μαθητών για τη διαχείριση κρίσεων.
 • Ο θεσμός της «διαμεσολάβησης» για τη διαχείριση κρίσεων.
 • Διεθνείς πρακτικές στη διαχείριση κρίσεων.
 • Διαχείριση κρίσεων και νέες τεχνολογίες.
 • Η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης μετά από μια κρίση.
 • Η σημασία της παιδαγωγικής έρευνας στη διαχείριση κρίσεων.
 • Διαχείριση κρίσεων και μαθήτριες/τές με ειδικές ανάγκες.
 • Προγράμματα διαχείρισης κρίσεων με τη συμμετοχή της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας και άλλων υποστηρικτικών φορέων.
 • Ενδοσχολικά και διασχολικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων.
 • Η διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

 • Πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.
 • Η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης και άτυπου μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Οικοδόμηση συνεργασιών και στρατηγικές επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας.
 • Ο ρόλος της διοίκησης στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.
 • Προγράμματα συνεκπαίδευσης σχολείου και οικογένειας.
 • Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Η έμφυλη διάσταση στις σχέσεις οικογένειας και σχολείου.

 • Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, παραδείγματα και προτάσεις.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού.
 • Καινοτόμες και σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές καλλιέργειας του σχολικού κλίματος.
 • Καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας στη σχολική τάξη ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Βιωματική μάθηση και σχολικό κλίμα.
 • Ταυτότητες, ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη.
 • Η σχολική τάξη ως πυρήνας καλλιέργειας του σχολικού κλίματος.
 • Προγράμματα μετάβασης και υποστήριξη του σχολικού κλίματος σε διαφορετικές σχολικές βαθμίδες.

 • Σχολείο, φορέας κοινωνικοποίησης και διαχείρισης της ετερότητας
 • Η ψυχική ανθεκτικότητα μαθητριών/τών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας ανάπτυξης αποτελεσματικού σχολικού κλίματος.
 • Κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμικότητα.
 • Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Άτυπες και μη τυπικές μορφές βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Η τέχνη και ο πολιτισμός ως παράγοντες ανάπτυξης του σχολικού κλίματος.
 • Εκπαιδευτική έρευνα και σχολικό κλίμα.
 • Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και σχολικό κλίμα.
 • Επιμορφωτικές πρακτικές βελτίωσης του σχολικού κλίματος.
 • Ψηφιακός κόσμος, διαδίκτυο και ΤΠΕ στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
 • Ερευνητικές διαδικασίες αξιολόγησης και αποτίμησης του σχολικού κλίματος.
 • Θεσμός του σχολείου: νέες προκλήσεις και προοπτικές.